Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 19-01-2015

De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) heeft zijn maandelijkse plenaire vergadering op 19 januari 2015 gehouden.

De volgende onderwerpen zijn voornamelijk aan bod gekomen:

Ontmoeting met Mevrouw Sleurs

Mevrouw Sleurs, Staatssecretaris voor Personen met een beperking, heeft de NHRPH haar algemene beleidsnota en haar beleidsverklaring voorgesteld, waarbij ze twee prioritaire hoofdlijnen van haar beleid heeft benadrukt: transversaliteit en inclusie. Een ruim debat kon met de Staatssecretaris worden gevoerd over de inhoud van deze twee belangrijke beleidsinstrumenten.

De Staatssecretaris heeft daarnaast de NHRPH gevraagd een advies te verstrekken over de nota die ze de Ministerraad zal voorleggen over de uitvoering op federaal niveau van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap. De NHRPH heeft erop gewezen dat hij absoluut en op een structurele manier moet worden betrokken bij het denkwerk en de besluitvorming die behoren tot de federale bevoegdheden.

Afschaffing van de inschakelingsuitkeringen

Op basis van informatie verstrekt tijdens de plenaire vergadering van december 2014 heeft de NHRPH een advies over het project SMS 112 afgerond. Hij juicht het feit toe dat dit project tot een goed eind werd gebracht, waarnaar personen die tot nu toe geen toegang hadden tot de nooddiensten uitkeken, alhoewel hij betreurt dat de doelgroep te beperkt is en dat een voorafgaande inschrijving nodig is.

SMS 112

Suite aux informations reçues en plénière de décembre 2014, le CSNPH a finalisé un avis sur le projet SMS 112. Il salue l’ aboutissement de ce projet attendu par des personnes qui n’avaient pas accès jusqu’à ce jour aux services d’urgence tout en regrettant le caractère trop limitatif du groupe –cible et la nécessité d’une inscription préalable

Homologatie van de aanpassingen aan motorvoertuigen

De NHRPH heeft een eerste gedachtewisseling gehad met de heren Meunier en Dejaegere (die vroeger werkzaam waren bij de FOD Mobiliteit, waarvan diensten werden overgeheveld naar de deelgebieden in het kader van de 6de Staatshervorming) over de toepassing van de Europese Richtlijn 2007/46/EG tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen, omgezet in Belgisch recht bij koninklijk besluit van 14 april 2009, en over de nadelige gevolgen daarvan, wat betreft de kosten en de termijnen, voor personen met een handicap die een aangepast motorvoertuig willen aanschaffen.

 .