Ga naar de inhoud

Toegankelijkheid en mobiliteit

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) vindt het vanzelfsprekend dat personen met een handicap recht hebben op toegang tot alle goederen en diensten. In alle omstandigheden moeten zij en ook hun omgeving toegang kunnen hebben tot kwalitatief hoogstaande en betaalbare goederen en diensten. De reglementering inzake de toegankelijkheid van de publieke ruimte en de redelijke aanpassingen bestaat al. Ze moet wel toegepast en gecontroleerd worden. Wanneer ze niet nageleefd wordt, dient er bestraft te worden.

Vaststellingen van de NHRPH

De reglementeringen betreffende non-discriminatie en toegankelijkheid tot goederen en diensten is uitgebreid en ambitieus. Toch zijn de tekortkomingen op het terrein zelf enorm. Er gaapt een kloof tussen de intenties van de wetgever en de toepassing ervan op plaatsen en diensten.  

Die eeuwige kloof is voor velen een bron van desillusies en bitterheid. Voor de persoon met een handicap die slachtoffer is van een discriminatie is het niet eenvoudig om naar de rechter te stappen met zijn of haar dossier. Daar kunnen niet alleen financiële, maar ook materiële, intellectuele en psychologische gronden voor aangehaald worden. Het gevolg hiervan is dat het recht zoals het vastgelegd is in de teksten dode letter blijft op het terrein.

Wat vraagt de NHRPH met betrekking tot toegankelijkheid?

Algemeen vraagt de NHRPH:  

 • de naleving van en de controle op de bestaande regelgeving. Wanneer nodig moeten de voorziene sancties toegepast worden.
 • principiële langetermijnmaatregelen om de toegankelijkheid van gebouwen, openbare nutsvoorzieningen, vervoersfaciliteiten en infrastructuren van culturele aard te bevorderen
 • een concrete aanpak van de toegankelijkheidsproblematiek op grond van een meerjarenplan
 • dat het meerjarenplan het voorwerp uitmaakt van een overleg tussen de verenigingen van personen met een handicap

Meer in het bijzonder vraagt de NHRPH aandacht voor de volgende aspecten:

1) Overheidsbedrijven

De NHRPH verwacht van de overheidsbedrijven dat ze een dagelijkse dienstverlening voor alle gebruikers verschaffen op grond van het gelijkheidsbeginsel en van het principe van de redelijke aanpassingen.

De NHRPH vraagt dat er in de beheerscontracten van de overheidsbedrijven een specifiek hoofdstuk wordt voorzien over algemene toegankelijkheid. Zo zou het Parlement zijn verschillende taken bij de goedkeuring van de beheerscontracten beter kunnen vervullen: het kan dan druk uitoefenen voor een universeel toegankelijke dienstverlening.

De NHRPH werkt regelmatig samen met de NMBS en de nationale luchthaven van Brussel voor een betere dienstverlening. De NHRPH betreurt dat De Post over het algemeen weinig inspanningen levert om zijn aanbod toegankelijker te maken.

2) Een betere coördinatie van het openbaar vervoer

Bij het openbaar vervoer is 'intermodaliteit' een alledaags begrip geworden. Intermodaliteit houdt in dat voor een verplaatsing verschillende vervoersvormen gecombineerd worden. Op het vlak van toegankelijkheid schort er nog heel wat aan die intermodaliteit.

Een voorbeeldje... Een hulpbehoevende reiziger wordt begeleid door een NMBS-medewerker in Brussel-Centraal tot aan de tunnel die naar de metro leidt. De medewerker houdt daar halt, want daar eindigt de NMBS-infrastructuur. Wat daar niet eindigt is de assistentiebehoefte van de reiziger...

Meer coherentie en een degelijke coördinatie van het openbaar vervoer zijn een noodzaak. De NHRPH dringt aan op extra inspanningen bij de NMBS op het vlak van de dienstverlening. Een betere informering van de gebruiker is ook noodzakelijk, onder meer betreffende de door het personeel verleende diensten.

3) Stemmen is een recht voor iedere burger

Iedere burger moet zijn of haar stem kunnen uitbrengen bij verkiezingen, ongeacht zijn of haar eventuele handicap en ongeacht de aard van die handicap.

Daarom vraagt de NHRPH:

 • perfect toegankelijke stembureaus
 • dat alle informatie over de verkiezingsprocedures in alle nuttige formaten beschikbaar wordt gesteld
 • dat de bestaande en mogelijke assistentiemogelijkheden onderzocht worden
 • dat de politieke debatten toegankelijk worden gesteld in alle nuttige formaten

4) Toegang tot informatie

Informatie moet toegankelijk zijn op verschillende wijzen, al naargelang de aard van de handicap:

 • De openbare instellingen moeten er zorg voor dragen dat hun websites toegankelijk zijn voor alle burgers. Op termijn moet dat ook gelden voor websites in de privésector.
 • De informatiekanalen van radio en tv moeten zo toegankelijk mogelijk zijn.
 • De NHRPH vraagt de federale overheidsdiensten hun briefwisseling met Duitstalige burgers met een handicap in het Duits te voeren.

5) Toegang tot financiële producten en verzekeringen

Onze maatschappij is in grote mate gebaseerd op consumptie. Voor de NHRPH is het onaanvaardbaar dat een groot aantal personen met een handicap geen volwaardig deel kunnen uitmaken van de maatschappij, gewoonweg omdat ze geen toegang hebben tot bepaalde verzekeringen en financiële producten: levens- en hospitalisatieverzekeringen, schuldsaldoverzekeringen,...

De NHRPH wil wetgevende initiatieven die het de personen met een handicap mogelijk maken als volwaardige burgers deel te namen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven.

Positienota

U kunt de standpunten van de NHRPH over toegankelijkheid en mobiliteit nalezen in zijn positienota:

Positienota - Toegankelijkheid en mobiliteit (21/12/2015)