Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 21-03-2016

De maandelijkse plenaire vergadering van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft op 18 maart 2016 plaatsgehad.

De heer Gauthier Cocle (coördinatiemechanisme) heeft de stand van zaken van het Europees proefproject “European Disability Card” toegelicht, dat tot doel heeft een kaart in te voeren, die de houder ervan voordelen zou bieden op het gebied van cultuur, vrijetijdsbesteding en sport.

De heer Cocle heeft ook twee Europese thema’s waarover de NHRPH een advies heeft geformuleerd, voorgesteld:

het ontwerp van richtlijn anti-discriminatie op basis van artikel 19 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie om de rechten van de personen te beschermen ter aanvulling van richtlijn 2000/78 die enkel op de arbeidsmarkt betrekking heeft.

Advies 2016/04
 

de richtlijn “Accessibility Act” heeft tot doel de hindernissen voor het vrij verkeer van bepaalde goederen en diensten weg te werken met het oog op een meer inclusief Europa wat betreft de interne markt.

Advies 2016/05
 

De Raad heeft ook de volgende adviezen geformuleerd:

een advies betreffende het tweejaarlijkse verslag 2014-2015 van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

Advies 2016/06
 

een advies betreffende het Europees semester: in het kader van de Europese Economische Strategie van Lissabon bezorgt elke lidstaat de Europese Unie ieder jaar een inventaris van de realisaties en projecten die tegemoetkomen aan de aanbevelingen van de Europese Unie.

Advies 2016/07
 

een advies betreffende de afschaffing van de sociale zitdagen van de DG PH in de Finto (Brussel).

Advies 2016/08
 .

Contact :

 .