Ga naar de inhoud

23/09/2020 - Internationale Dag van Gebarentalen

De Internationale Dag van Gebarentalen is een mooie gelegenheid om aandacht te vragen voor de taalidentiteit en culturele diversiteit van alle dove en slechthorende personen.      

Er zijn ongeveer 72 miljoen dove personen in de wereld, goed voor meer dan 300 verschillende gebarentalen.

Het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap erkent de gelijkheid tussen gebarentalen en gesproken talen. Het Verdrag benadrukt de noodzaak om gebarentalen te beschermen als essentieel element van de taalkundige en culturele diversiteit wereldwijd. Met hun rijke woordenschat en zinsbouw kunnen gebarentalen het hele menselijk denken tot uitdrukking te brengen.

Met de COVID-19-gezondheidscrisis heeft de groep van dove en slechthorende personen, toch een kwetsbare groep, dit jaar extra te lijden gehad:

I.  Moeilijkheden bij contacten met medisch personeel door mondmaskers

  • Liplezen is onmogelijk en zorgt voor frustratie en stress.
  • Het verzorgend personeel heeft doorgaans geen basiskennis van gebarentaal.
  • Stoffen mondmaskers maken communicatie onmogelijk.

II.  Slechte toegang tot informatie: veel informatie is niet beschikbaar in gebarentaal of in eenvoudig taalgebruik.

III.  Weinig toegankelijke gemeente- en andere diensten

Er bestaan nochtans oplossingen :  

  • Transparante mondmaskers
  • Sms-communicatie via mobiele telefoons voorzien
  • Afstandstolken

Ook de NHRPH heeft hierover adviezen uitgebracht:

Zoals voor de andere personen met een handicap eist de NHRPH voor dove en slechthorende personen:

  • Universeel toegankelijke informatie en diensten, ook in gebarentaal.
  • Bij dringende zorg: medische zorg voor personen met een handicap op voet van gelijkheid met elke andere burger en met respect voor de wil van de betrokkenen.
  • Een sterk en toereikend socialezekerheidsstelsel dat een antwoord biedt op de medische behoeften van alle burgers, zonder uitzondering.
  • Een fatsoenlijk inkomen voor alle personen met een handicap.

De NHRPH herinnert eraan dat alle personen met een handicap, ongeacht hun handicap, op gelijke voet met andere burgers moeten worden behandeld.

Artikelen over het onderwerp: