Ga naar de inhoud

20/01/2020 - Plenaire

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 20 januari 2020 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

De NHRPH ontving de heer Jan Spooren, kamerlid. Hij kwam het wetsvoorstel tot invoering van een stelsel van arbeidsintegratiejobs, n° 588/1, voorstellen. Met dit voorstel moeten werknemers met een chronische ziekte of handicap gemakkelijker en sneller aan het werk kunnen, zonder hun tegemoetkoming te verliezen.

De leden hadden kritische vragen en opmerkingen bij het voorstel:

 • De sector is onvoldoende betrokken geweest.
 • Er worden geen sociale rechten opgebouwd.
 • Het wetsontwerp lijkt op maat van de werkgever te zijn geschreven.
 • Met de sociale en fiscale afhoudingen zal er netto niet zo veel overblijven van het loon.

De NHRPH heeft in 2018 al een advies (2018-07) uitgebracht over arbeidsintegratiejobs. Op vraag van de Commissie voor Sociale zaken, Werk en Pensioenen (brief van 04/12/2019) stelt de NHRPH opnieuw een advies (2020-02) op.

De heer Stefan Verstraeten van de Federale Interne Audit (FIA) kwam de resultaten en opvolging van de audit van de DG Personen met een handicap (DG HAN) voorstellen. Binnen 8 maanden volgt een nieuwe evaluatie van de dossierachterstand ter vergelijking.

Mevrouw Isabelle Wauters (DG Han) gaf duiding bij de laatste cijfers van DG Han. Ook gaf ze toelichting bij de aanvraagprocedure voor verenigingen die toegang wensen tot het platform My Handicap. Meer info in de handleiding.

De NHRPH brengt ook een advies uit over de verhoging van de tarieven voor bankverrichtingen (advies 2020-01). De NHRPH is van mening dat de dienstverlening toegankelijk (ook financieel) moet blijven.

Naar aanleiding van het verschijnen van de bundel “Handicap & armoede”, kwam Koen Hermans (KULEUVEN) conclusies en aanbevelingen presenteren. Handicap is immers een belangrijke risicofactor voor armoede.

De 4 centrale aanbevelingen waren:

 • Een betere bescherming van het inkomen
  • Verhoging van de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) tot minimaal de Europese armoededrempel
  • Een grondige analyse van de evaluatiecriteria en hun toepassing
  • Vermindering van "de prijs van de liefde" en "de prijs van de arbeid"
  • Vereenvoudiging van de toekenningsprocedure
 • Versterken van de sociale participatie
 • Een betere toegang tot de arbeidsmarkt
 • Vermindering van de “non take-up” van rechten

De NHRPH bracht ook een advies (2019-13) uit over het wetsvoorstel (Mevr. Nahima Lanjri en Nawal Farih) tot wijziging van de wet van 6 maart 2007 tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde de automatische toekenning van tegemoetkomingen mogelijk te maken, DOC 55 522/1.

De NHRPH bracht een derde advies (2019-14) uit over het wetsvoorstel (de heer Jan Bertels et al.) tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap met het oog op het vermijden van het onterecht terugvorderen van onverschuldigde bedragen voor personen met een handicap, DOC 55 274/1.

De heer Timothy Rowies, lid van de NHRPH, wees erop dat de Finance Tower onvoldoende toegankelijk blijft. Zo laat het onthaal van personen met een handicap veel te wensen over. Een voorbeeld dat op sociale media veel aandacht kreeg: vaak is er geen gebarentaaltolk beschikbaar voor het onthaal van dove en slechthorende personen. Ook op andere vlakken is de Finance Tower moeilijk toegankelijk voor personen met een handicap. Voor een gebouw dat de DG Personen met een handicap en een medisch centrum herbergt is dat onaanvaardbaar.

Het persbericht en het advies 2019-15 van de NHRPH over de bestelling van nieuwe M7-wagens kon op veel belangstelling rekenen van pers, publiek en politiek. De NHRPH eist treinen en perrons die op elkaar zijn afgestemd, zodat personen met een handicap autonoom de trein kunnen nemen, en dit binnen een redelijke termijn. In heel wat buurlanden is dat nu al het geval. De NHRPH heeft besloten deze zaak verder op te volgen en zo nodig actie te ondernemen.

 

Contact: