Ga naar de inhoud

18/05/2020 - Plenaire

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 18 mei 2020 zijn maandelijkse plenaire vergadering online via Microsoft Teams.

De agenda van de vergadering van mei was gewijd aan de volgende punten: de opvolging van de gezondheids- en sociale crisis in verband met COVID-19, het EVAL-project van de DG Personen met een handicap (DG HAN), het wetsontwerp over de verpleegkundige handelingen en het kader van de bijzondere machten op de verschillende overheidsniveaus van België.

Mevrouw Isabelle Wauters (DG HAN) gaf een toelichting bij de laatste cijfers van DG HAN. Zij liet weten dat de aanvragen afnemen als gevolg van de gezondheidscrisis. DG HAN is er zich van bewust dat een terugkeer naar de normale gang van zaken zal gepaard gaan met een snelle toename van het aantal aanvragen. De NHRPH heeft nogmaals gewezen op het belang van duidelijke, frequente en actuele informatie. De NHRPH heeft een advies opgesteld met aandachtspunten over de specifieke situatie van DG HAN (advies 2020-14).

De NHRPH heeft ook het advies 2020-13 opgesteld over de exitstrategie voor een groot aantal domeinen, met bijzondere aandacht voor 10 ervan. De NHRPH heeft ook het advies 2020-12 opgesteld over de nieuwe evaluatie van personen met een handicap door de toekomstige multidisciplinaire teams van DG HAN.

De NHRPH besprak ook het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het tijdelijk toestaan van de uitoefening van de verpleegkunde door niet-bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars.

Enkele dagen voor de plenaire vergadering van mei heeft de NMBS dringend het advies van de NHRPH gevraagd over de geplande exitstrategie van de NMBS. Advies 2020-15 werd uitgebracht op 25/05/2020.

Het secretariaat van het NHRPH heeft een analyse van het regelgevingskader van de bijzondere machten gemaakt. Zo konden de leden van de NHRPH een beter inzicht krijgen in de reikwijdte en de beperkingen van deze bijzondere machten.

 

Contact: