Ga naar de inhoud

17/10/2020 - Internationale dag voor de uitroeiing van armoede


In eerste instantie een bezorgdheid van de armoedevereniging

Op initiatief van een niet-gouvernementele organisatie, ATD Vierde Wereld, riep de Algemene Vergadering van de VN in 1992 17 oktober uit tot Internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Wereldwijd worden verschillende evenementen georganiseerd. Aan deze dag is een website gewijd http://refuserlamisere.org/.

Een groeiende realiteit, ook voor personen met een handicap

De NHRPH is bezorgd over de armoede die steeds meer personen met een handicap treft. Het boek "Handicap en Armoede in België" vestigt de aandacht op het sterke verband tussen handicap en armoede. Tegemoetkomingen die ruim onder de armoededrempel liggen, een zeer lage tewerkstellingsgraad van personen met een handicap, zware meerkosten wegens niet-toegankelijke collectieve diensten (vervoer, huisvesting in het bijzonder) zijn de voedingsbodem voor armoede van personen met een handicap en hun gezinnen.

De NHRPH verheugt zich erover in de regeringsverklaring te lezen dat een ambitieus plan inzake armoedebestrijding zal worden uitgewerkt in overleg met de organisaties die armoede bestrijden, de deelgebieden, en andere betrokken partijen.

De regering verbindt zich hoofdzakelijk tot het volgende:

  • kwaliteitsvolle banen waarborgen;
  • de laagste uitkeringen progressief optrekken naar de armoededrempel;
  • tegen 2030 de ongelijkheden op het vlak van gezondheid tussen de meest en de minst bedeelde personen in termen van levensverwachting in goede gezondheid met minstens 25% verminderen;
  • Het fiscaal systeem moderniseren, vereenvoudigen en billijker en neutraler maken om onder andere armoede te bestrijden.


Zijn de geesten eindelijk rijp?

De NHRPH zal aandacht blijven schenken aan de concrete acties die de federale regering, maar ook de regionale overheden, zullen ondernemen. De antwoorden moeten structureel, geïntegreerd en duurzaam zijn, aangezien de uitdagingen enorm zijn:

  • 250.000 personen worden ernstig blootgesteld aan armoede;
  • de toename van de werkgelegenheid in België is niet ten goede gekomen aan de armste personen;
  • de levensomstandigheden van personen met een handicap in België behoren tot de slechtste in Europa.

 

De NHRPH dringt erop aan dat alle regeringen in België coherent en complementair werken rond een Interfederale strategie inzake armoedebestrijding en sociale uitsluiting van alle kwetsbare groepen: er moet worden uitgegaan van de behoeften van de verschillende groepen en het beleid moet op alle niveaus worden geïntegreerd. Dit plan moet worden beschouwd als een onmisbare bijdrage aan de economische, sociale en politieke stabiliteit van het land. (Zie meer details over de verwachtingen van de NHRPH in het advies 2020-03 en de lijst van prioriteiten voor deze regering).

 .