Ga naar de inhoud

16/10/2023 - Plenaire vergadering

Op 16 oktober 2023 hield de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) zijn maandelijkse plenaire vergadering. Deze vond online plaats.

De NHRPH mocht mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Sociale Integratie, belast met Personen met een Handicap, Armoedebestrijding en Beliris, verwelkomen op de plenaire vergadering. Zij gaf er toelichting bij het budgettair conclaaf en verzekerde de NHRPH dat de budgetten voor TRIA (nieuw ICT-instrument voor IVT/IT-dossiers – nog in ontwikkeling) voor 2025 en 2026 vaststonden. De voorgestelde maatregelen inzake de forfaitaire integratietegemoetkoming (IT) enerzijds (zie  advies 2023/18) en een langere cumulperiode tussen de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en het arbeidsinkomen anderzijds (zie advies 2023/20) werden binnen het budgettair conclaaf niet ondersteund.

Mevrouw Esther Mulkers, Directeur Erkenningen binnen de DG Personen met een handicap (DG HAN), gaf toelichting bij de cijfers over de dossierbehandeling van aanvragen voor tegemoetkomingen voor de periode van januari tot oktober 2023.

Een medewerker projectmanagement van de DG HAN presenteerde de vooruitgang binnen de teams van het project ‘multidisciplinaire evaluatie’. Dat is maatregel 19 binnen het Federaal Actieplan Handicap die erop gericht is de erkenning van een handicap multidisciplinair te laten verlopen teneinde rekening te houden met de gevolgen van handicap in het dagelijkse leven. Een deel van het werk zal ook gebaseerd worden op de voorstellen van professoren Schenkelaers, Mairiaux en Dumont inzake de beoordeling van verdienvermogen in het kader van de toekenning van de IVT die tegen april 2024 klaar zouden moeten zijn.

De leden van de NHRPH hebben adviezen over de volgende thema’s voorbereid:

  • 3e Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid;
  • Rechtvaardige Transitie richting klimaatneutraal België in 2050;
  • Vergoeding van bewindvoerders;
  • Terugbetaling van monodisciplinaire logopedie aan personen met een verstandelijke handicap en/of met een autismespectrumstoornis;
  • Voorstel van richtlijn inzake de European Disability Card en de Europese parkeerkaart voor personen met een handicap.

Het memorandum van de NHRPH, bestemd voor de politieke partijen in het kader van de verkiezingen van 2024, werd goedgekeurd.

Na goedkeuring en vertaling zullen de adviezen en het memorandum op de website van de NHRPH worden gepubliceerd.

 

Contact: