Ga naar de inhoud

13/05/2024 - Plenaire vergadering

Op 13 mei 2024 hield de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) zijn maandelijkse plenaire vergadering. Deze vond online plaats.

Mevrouw Karin Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris, was te gast op de plenaire vergadering van de NHRPH naar aanleiding van het einde van de legislatuur, waarbij de federale regering in lopende zaken gaat. Het was de gelegenheid voor een terugblik op de legislatuur.

Waarschijnlijk de belangrijkste verwezenlijking op het vlak van handicap is het Federaal Actieplan Handicap, waarmee elke minister verplicht wordt aandacht te hebben voor personen met een handicap in zijn of haar bevoegdheidsdomein. Het plan is ook wettelijk verankerd, waardoor ook de toekomstige federale regeringen verplicht worden om een handicapplan op te stellen. De NHRPH heeft de Minister gefeliciteerd met deze verwezenlijking (zie ook advies 2024-08).

Ook werden de IVT hervormd en de ‘prijs van de liefde’ en de ‘prijs van de arbeid’ afgeschaft.

Ondertussen wordt er gewerkt aan een oplossing voor de parkeercontroles door scan cars, waarbij gebruikers van de parkeerkaart voor personen met een handicap onterecht werden beboet. De stad Antwerpen neemt daarbij het voortouw voor een laagdrempelig registratiesysteem. De andere steden en gemeenten van België zullen worden aangemoedigd om deel te nemen aan dat project. Hoewel de NHRPH blij is dat er aan een oplossing wordt gewerkt, vreest hij dat de procedure niet 100% toegankelijk zal zijn voor personen met een handicap, zeker niet als niet alle gemeentes deelnemen (zie ook advies 2024-03).

Andere projecten zijn o.a. de uitbreiding van de European Disability Card en de tewerkstelling van minimaal 3% personen met een handicap in de openbare sector.

Tot slot had de Minister het over de toekomst van de sociale zekerheid en over een aantal nog niet gerealiseerde projecten zoals de hervorming van de wet van 1987 inzake de tegemoetkomingen voor personen met een handicap en de hervorming van de NHRPH.

De Minister bedankte de NHRPH voor zijn adviezen en de soms kritische, maar steeds constructieve samenwerking. Daarna was er gelegenheid voor de leden om te reageren en vragen te stellen.

De NHRPH had ook de beleidscel van de heer Frank Vandenbroucke, Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, uitgenodigd om de volgende thema’s te bespreken:

  • De aanpak van de problematiek van de voorafbestaande toestand in art. 100 van de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, samen met het RIZIV ;
  • De (her)onderwerping aan de sociale zekerheid van de contracten voor beroepsomscholing/opleiding;
  • De oproep van de NHRPH van januari 2024 aan de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) om alle dossiers waarbij de vraag om schadevergoeding afgewezen werd - ondanks het bestaan van recente medische verslagen die stellen dat de handicap het gevolg is van Softenon - te herzien en de oproep aan de voltallige regering om hiervoor de nodige middelen te voorzien;
  • De toegang tot monodisciplinaire logopedie en de voortgang van de KCE-studie (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) die daartoe aangevraagd zou moeten worden;
  • De samenhang van de nieuwe nomenclaturen voor bezoeken door artsen-specialisten aan woonzorgcentra met de reeds bestaande nomenclatuur voor een bezoek van een arts-specialist aan een woonzorgcentrum (103051) en aan een instelling voor personen met een handicap (103073).

De NHRPH werkt aan een advies met betrekking tot de rechten van personen met een handicap en personen met een beperkte mobiliteit bij multimodaal verkeer in de EU. Na goedkeuring en vertaling zal dit advies op de website van de NHRPH worden gepubliceerd.

 

Contact: