Ga naar de inhoud

07/05/2020 - Nationaal Hervormingsprogramma 2020 van België

 

Nationaal Hervormingsprogramma 2020 van België
Komt de sociale prioriteit EINDELIJK centraal te staan in de hervormingen ?
Van belangrijke verklaringen tot concrete beleidsverbintenissen
?!

 

België heeft zijn Nationaal Hervormingsprogramma 2020 (NHP) ingediend bij de Europese Commissie, die het op haar website heeft gepubliceerd.

Het NHP is een belangrijk instrument in het kader van het Europees semester, waarin België rapporteert over haar nationaal sociaaleconomisch beleid om de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te verwezenlijken. Het dient als basis voor het multilateraal toezicht om de door de lidstaten geboekte vooruitgang te evalueren en de beoordeling ervan is gekoppeld aan dat van het Stabiliteitsprogramma: het NRP maakt in feite dus onderdeel uit van een echt contract tussen de lidstaat en de Europese Commissie met het oog op het bereiken van de doelstellingen in vijf domeinen:

 • Werkgelegenheid
 • Onderzoek & Ontwikkeling
 • Klimaatsverandering en energie
 • Onderwijs
 • Armoede en sociale uitsluiting

We stellen echter vast dat de armoede in België de laatste jaren verder is toegenomen. De EU 2020-doelstellingen voor België zijn niet gehaald (ter herinnering, België zou tussen 2010 en 2020 380.000 mensen uit de armoede halen, er zijn echter meer dan 100.000 mensen in armoede bijgekomen); we kunnen dan ook enkel besluiten dat de overheidsmaatregelen ontoereikend en onvoldoende waren en het is nu al duidelijk dat door de COVID19-crisis het aantal mensen in armoede op korte en lange termijn nog verder zal doen toenemen.

Voor het eerst werd dit jaar naast het advies van de NHRPH ook een advies van het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting in het NHP opgenomen. Dit is een belangrijke stap voorwaarts. Op deze manier hebben immers een brede groep van stakeholders, waaronder armoedenetwerken, sociale partners, onderzoeksinstituten en overheidsinstellingen, hun aanbevelingen voor de bestrijding van armoede kunnen naar voor brengen.

De NHRPH en het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting benadrukken in hun adviezen het belang en de urgentie van het opstellen van een echt interfederaal plan voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting met een duidelijke visie, concrete doelstellingen, reële middelen en monitoringindicatoren. Meer dan ooit moet de sociale bescherming van mensen met een handicap en mensen in armoede worden gewaarborgd. Dit houdt in:

 • het waarborgen van een waardig inkomen en van uitkeringen die ten minste tot de armoedegrens worden opgetrokken;
 • voldoende collectieve goederen en diensten die toegankelijk zijn voor iedereen;
 • toegankelijke en kwalitatieve collectieve zorg voor iedereen;
 • voldoende aangepaste huisvesting;
 • toegang tot waardig werk;
 • deelname van betrokken personen aan het besluitvormingsproces en aan de evaluatie van de maatregelen.

Het is absoluut noodzakelijk dat er rekening wordt gehouden met de adviezen van het NHRPH en het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting, want met ons huidig beleid zullen de problemen van armoede en uitsluiting in ons land nooit worden opgelost.

De situatie is nog nooit zo dramatisch en urgent geweest. In de komende weken moeten de juiste Europese, nationale en regionale besluiten worden genomen. De NHRPH en het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) hopen dat alle Belgische autoriteiten en de Europese Commissie de eisen van gehandicapte, zieke en arme personen zullen integreren.

 

Voor meer informatie:

Gisèle Marlière (NHRPH): 0478 36 22 70
NHRPH vertegenwoordigt personen met een handicap in België in alle federale aangelegenheden die hun leven kunnen beïnvloeden.

Guy Tordeur (BAPN): 0474 55 96 11
BAPN vertegenwoordigt de vier regionale netwerken armoedebestrijding en de bij hen aangesloten verenigingen op federaal en Europees niveau. BAPN faciliteert de deelname van mensen in armoede aan het Belgisch Platform en droeg bij tot het opstellen van het advies van het Platform.