Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 17-12-2012

Op 17/12/2012 hield de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) zijn maandelijkse plenaire vergadering.

Enkele behandelde onderwerpen:

Medische handelingen

De NHRPH onderzoekt het thema van het toedienen van medische handelingen aan personen met een zware handicap. Dat gebeurt in bepaalde omstandigheden ook door personen zonder medische opleiding, een situatie waar geen degelijk wettelijk kader voor bestaat.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is in de IMC Volksgezondheid al geruime tijd bezig een kadaster op te stellen van verpleegkundige handelingen bij personen met een handicap (PMH) en was bereid op de plenaire daarover toelichting te komen verschaffen.

De NHRPH zal dit dossier met aandacht blijven volgen.

 

Beschermingsstatuten

Het dossier van de beschermingsstatuten stond al eerder op de agenda, o.a. op de plenaire vergadering van november 2012.

Plenaire 26/11/2012

De NHRPH heeft ondertussen een brief geschreven aan mevrouw Turtelboom, Minister van Justitie, over het wetsontwerp.

De NHRPH wenst uitdrukkelijk in zijn rol als adviesorgaan betrokken te worden bij de uitvoering van het wetsontwerp.

 

Publieke raadpleging over de wetgeving inzake tegemoetkomingen voor PMH

Als voorbereiding op een hervorming van de wetgeving van 1987 heeft Staatssecretaris Courard een publieke raadpleging laten uitvoeren waarvan de resultaten op de plenaire van november 2012 werden voorgesteld.

De NHRPH heeft in december zijn bedenkingen bij de resultaten overgemaakt aan de Staatssecretaris.

 

Aanwerving van PMH in het federaal openbaar ambt

De Begeleidingscommissie voor de aanwerving van PMH in het federaal openbaar ambt (BCAPH), waar ook twee leden van de NHRPH deel van uitmaken (de heer Michel Magis, interimvoorzitter van de BCAPH van januari 2012 tot september 2012, en mevrouw Emilie De Smet, voorzitster sinds september 2012) heeft onderzocht wat het percentage PMH is dat werkzaam is in de federale overheidsdiensten.

De NHRPH zal Staatssecretaris Hendrik Bogaert een brief schrijven met de vraag een informatiecampagne over de aanwerving van PMH in het federaal openbaar ambt te voorzien met de PMH en de sector van de handicap als doelpubliek.

 .