Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering 17/04/2023

Op 17 april 2023 hield de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) zijn maandelijkse plenaire vergadering in de Finance Tower in Brussel. Dit was de eerste fysieke plenaire vergadering van de NHRPH  sinds het uitbreken van de coronapandemie. Voortaan zullen jaarlijks een aantal plenaire vergaderingen fysiek plaatsvinden.

Mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris, kwam haar beleid toelichten. Ze sprak over de ondersteuning van de koopkracht van personen met een handicap (jaarlijkse prijsverhogingen, indexatie en de impact van de enveloppe Welzijn op de tegemoetkomingen voor personen met een handicap), de uitdagingen inzake tewerkstelling van personen met een handicap, het toekomstige Belgische EU-voorzitterschap en de interfederale handicapstrategie die moet worden goedgekeurd op de Interministeriële Conferentie (IMC) van 31 mei 2023. De Minister wenst de NHRPH nauwer te betrekken bij deze laatste twee onderwerpen.

Vervolgens gaf mevrouw Julie Clément, directeur-generaal van de DG Personen met een handicap (DG HAN) een stand van zaken over de communicatieaanpak tussen de burger en DG HAN: ze besprak de resultaten van de externe analyse door Möbius, de nieuwe beleidsvisie en de doelstellingen op korte en langere termijn.

Daarnaast werden ook enkele adviezen voorbereid:

  • Een advies inzake verkeersovertredingen met ernstig risico voor de veiligheid van personen met een handicap;
  • Een advies over de herziening van het koninklijk besluit (KB) tot oprichting van de NHRPH;
  • Een toekomstig advies over het KB waarin de delegatie van verpleegkundige aan bekwame helpers wordt geregeld (zie daarover het advies 2023/01 over bekwame helpers).

De volgende adviezen werden goedgekeurd:

  • Advies nr. 2023/10 over het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2016 tot regeling van de samenstelling, de werking en de zetel van het Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid;
  • Advies nr. 2023/11 over patiëntenrechten.

Na de vertaling zullen deze 2 adviezen op de website van de NHRPH worden gepubliceerd.