Ga naar de inhoud

Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de NHRPH

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de
Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap


De mandaten van de leden van de Nationale Hoge Raad voor
Personen met een Handicap zullen weldra worden hernieuwd.


Opdrachten:

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) is belast met het onderzoek van alle problemen inzake personen met een handicap die tot de federale bevoegdheid behoren. De NHRPH mag hierover, op eigen initiatief of op verzoek van de bevoegde ministers, adviezen geven of voorstellen doen, onder meer met het oog op de rationalisatie en coördinatie van de wettelijke en reglementaire bepalingen. Sinds België het Internationaal Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in 2009 heeft bekrachtigd, komt de NHRPH steeds vaker met zijn standpunten (adviezen, standpuntnota's, memoranda, hoorzittingen in de Kamer, toespraken, persberichten) naar buiten om de vrije levenskeuze voor personen met een handicap en hun inclusie in de maatschappij te versterken. De NHRPH bereidt zijn standpunten in interne werkgroepen voor. Via zijn 20 leden neemt de NHRPH ook deel aan externe vergaderingen, onder meer met de ministeriële kabinetten en andere publieke en particuliere raden en organisaties. De leden nemen ook deel aan gestructureerde samenwerkingen met de handicapadviesraden van de deelgebieden en het Belgian Disability Forum om zijn standpunten op het supranationale niveau te verspreiden. Alle informatie over de werking en het werk van de NHRPH is te vinden op de website: http://ph.belgium.be/nl/.


Samenstelling:

De NHRPH is samengesteld uit twintig leden die speciaal bevoegd zijn wegens hun deelneming aan de activiteiten van organisaties die betrokken zijn bij het verdedigen van de rechten van personen met een handicap of wegens hun sociale of wetenschappelijke activiteiten en expertise.


Benoeming van de leden:

De leden van de NHRPH worden benoemd door de Koning, op voordracht van de minister bevoegd voor personen met een handicap. Hun mandaat duurt zes jaar en is hernieuwbaar. De taal- en genderpariteit zijn gewaarborgd. De voorzitter en de ondervoorzitters worden uit de leden van de NHRPH benoemd door de Koning, op voordracht van de minister bevoegd voor personen met een handicap.


Kandidaturen:

De kandidaturen dienen uiterlijk op 1 december 2020 per mail naar het secretariaat van de NHRPH worden gestuurd op het adres info@ph.belgium.be. Elke kandidatuur moet met redenen omkleed worden in een inleidend document waarin de representativiteit van de kandidaat voor de sector van de personen met een handicap nader wordt omschreven. Verwacht wordt dat elk lid gedurende zijn mandaat de nodige tijd zal kunnen vrijmaken om deel te nemen aan de vergaderingen en aan de voorbereiding ervan (plenaire vergaderingen, werkgroepen, externe vertegenwoordigingen en deelnames). Een vergoeding is voorzien.


Links:

 

Zich uitschrijven voor de NHRPH-nieuwsbrief