Ga naar de inhoud

Deelname aan de Interministeriële Conferentie 'Handicap'

Op 31 mei 2023 vond de Interministeriële Conferentie (IMC) Handicap plaats.

Wat is de IMC?

De interministeriële conferentie (IMC) is een belangrijk moment van overleg tussen de federale ministers en de deelstatelijke ministers bevoegd op relevante gebieden voor personen met een handicap.

Deze IMC stond vooral in het teken van de in december 2022 afgekondigde ‘Interfederale Strategie Handicap 2022-2030’. Deze is er gekomen op vraag van het UNCRPD-Comité (2019) voor een nauwere samenwerking tussen de deelentiteiten en de federale overheid.

Wat is de ‘Interfederale Strategie Handicap 2022-2030’?

Opgelet: hier wordt gesproken over de versie van de Interfederale Strategie van december 2022 – de versie waarover advies gevraagd werd. De finale versie die uiteindelijk op de IMC van 31 mei goedgekeurd werd, is nog niet beschikbaar. 

De Strategie groepeert per artikel van het UNCRPD de genomen of geplande acties van de federale overheid en de deelstatelijke overheden om een overzicht te creëren. Daarnaast bevat de Strategie per artikel van het UNCRPD ook een aantal algemene werkpunten zoals:

 • Toegankelijkheid van gebouwen: verbetering van faciliteiten en infrastructuur ter bevordering van inclusie;
 • De-institutionalisering van personen met een handicap en coördinatie van initiatieven in de regio's;
 • Openbaar vervoer en schoolvervoer: mobiliteitshulpmiddelen;
 • Opleiding in gebarentaal;
 • Werkgelegenheid voor personen met een handicap in particuliere bedrijven: zoeken naar manieren om dit te verbeteren (b.v. invoering van quota; positieve stimulansen, enz.);

Daarrond hadden de betrokken ministers advies gevraagd aan het platform van adviesraden dat bestaat uit de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (federaal niveau), de adviesraden handicap van de deelstaten en het Belgian Disability Forum (BDF).

Wat staat in het advies van het platform van adviesraden?

Alle adviesraden waren blij met de stap richting transversale aanpak van handicap op het beleids- en bevoegdheidsniveau. De adviesraden betreurden dat er niet voldoende aandacht besteed is aan de identificatie en benoeming van de interfederale knelpunten en aan de coördinatie van de verschillende acties.

Verder haalden de adviesraden aan dat er een aantal belangrijke werkpunten niet in de Strategie zijn opgenomen, zoals:

 • De link tussen opleiding en werk;
 • Focus op assistentie bij gebruik van verschillende transportmiddelen en/of interregionale verplaatsingen;
 • Toegankelijkheid van informatie en communicatie (en niet enkel gebouwen, producten, diensten en digitale inhoud). Dit is extra belangrijk voor het komende verkiezingsjaar (2024).

Het volledige advies is hier te raadplegen.

Het platform van adviesraden was uitgenodigd op de IMC van 31 mei om hun advies te komen voorstellen.

Wat werd er gezegd op de IMC door de adviesraden?

Het advies van de verschillende adviesraden werd voorgesteld door:

 • Jean-Marie Huet (voorzitter Waals Adviesraad Handicap);
 • Audrey Musschter (voorzitster NOOZO – Vlaamse Adviesraad Handicap);
 • Sophie Willekens (ondervoorzitster NHRPH) en
 • Thomas Dabeux (vertegenwoordiger van de Brusselse Franstalige Adviesraad binnen de Franse Gemeenschapscommissie).

Jean-Marie Huet benadrukte de nood aan de verankering van de interfederale samenwerking, de nood aan interfederale coördinatie om een toekomstvisie tot stand te brengen en het feit dat de harmonisering van de definitie van ‘handicap’ geenszins mag neerkomen op de standaardisatie van evaluatiemethoden die volledig afhangen van de finaliteit van een bepaalde wetgeving.

Audrey Musschter onderlijnde het belang van onderwijs voor verdere loopbaan, lichtte verschillende interfederale knelpunten op vlak van toegang tot hulp(middelen) toe en beklemtoonde de nood aan een informatie- en steunpunt waar men terechtkan met vragen rond tegemoetkomingen en uitkeringen (zowel federale als deelstatelijke), studies, werk, etc.

Sophie Willekens legde de nadruk op de nood aan een oplossing voor het scan car probleem, de digitale uitsluiting van personen met een handicap en lichtte verschillende knelpunten toe wat betreft interregionale mobiliteit en intermodaliteit.

Thomas Dabeux sprak over het feit dat er binnen de gezondheidszorg nog te weinig rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van personen met een handicap, dat er nood is aan evacuatie- en hulpplannen binnen de noodplannen en benadrukte de schaarste van maatregelen die autonoom en inclusief leven buiten een instelling mogelijk maken.

Verschillende ministers en vertegenwoordigers van ministers waren aanwezig en lichtten hun plannen toe inzake het verbeteren van het leven van personen met een handicap:

 • Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een Handicap, Armoedebestrijding en Beliris
 • Frank Vandenbroucke, Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • Marie-Colline Leroy, Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit
 • Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Christie Morreale, Viceminister-president van de Waalse Regering en minister van Werk, Sociale Zaken, Gezondheid en Gelijke Kansen
 • Frédéric Daerden, Viceminister-president van de Franse Gemeenschap en minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Gelijke Kansen
 • Antonios Antoniadis, Viceminister-president van de Duitstalige Gemeenschap en minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting
 • Rudi Vervoort, Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk belang
 • Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie
 • Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen.

Voor de NHRPH is het belangrijk dat de IMC Handicap bestendigd wordt tijdens de volgende legislatuur 2024-2029 en dat de participatie van de adviesraden voor personen met een handicap gewaarborgd wordt op een gestructureerde en concrete manier.