Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Adviezen

Het uitbrengen van adviezen is de kerntaak van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH).

Het koninklijk besluit van 9 juli 1981 bepaalt dat de NHRPH belast is met het onderzoek van alle problemen betreffende de personen met een handicap, die tot de federale bevoegdheid behoren.

Als onafhankelijk orgaan mag de NHRPH hierover, op eigen initiatief of op verzoek van de bevoegde ministers, adviezen geven of voorstellen formuleren.

De minister die bevoegd is voor de tegemoetkomingen voor personen met een handicap, moet het advies van de NHRPH vragen met betrekking tot elk ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

De adviezen van de NHRPH zijn steeds kritisch en vaak scherp. Zelfs al is een advies in sommige gevallen over de hele lijn negatief, het bevat ook steeds verbeterpistes. Bovendien blijft de NHRPH steeds beschikbaar voor een constructieve samenwerking.

U vindt de adviezen van de NHRPH hier per jaar geordend:

 

Van wie komen de adviesaanvragen?

Hieronder vindt u het aantal adviezen van de NHRPH per aanvrager en per jaar. Dat geeft u een idee van de omvang ervan.

2021

 • 21 adviezen op initiatief van de NHRPH
 • 11 adviezen op vraag van de DG Personen met een handicap
 • 4 adviezen op vraag van de Minister belast met Personen met een handicap
 • 1 advies op vraag van de Minister van Sociale Zaken
 • 1 advies op vraag van de Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
 • 1 advies op vraag van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid, FOD Mobiliteit en Vervoer
 • 1 advies op vraag van de Minister van Werk
 • 1 advies op vraag van de Voorzitter van de Kamercommissie Grondwet en Institutionele Vernieuwing
 • 1 advies op vraag van de Minister van Financiën
 • 1 advies op vraag van de Toegankelijkheidsraadgever bij de Regie der Gebouwen

2020

 • 17 adviezen op initiatief van de NHRPH
 • 5 adviezen op vraag van de Minister belast met Personen met een beperking
 • 2 adviezen op vraag van de DG Personen met een handicap
 • 1 advies op vraag van de Voorzitster van de Commissie Sociale Zaken van de Kamer
 • 1 advies op vraag van de Eerste Minister
 • 1 advies op vraag van de NMBS

2019

 • 4 adviezen op initiatief van de NHRPH
 • 4 adviezen op vraag van de Minister van Werk, belast met Personen met een beperking
 • 2 adviezen op vraag van de Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
 • 2 adviezen op vraag van de Commissie Sociale Zaken van het Parlement
 • 1 advies op vraag van de Eerste Minister
 • 1 advies op vraag van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • 1 advies op vraag van de Minister van Justitie

2018

 • 16 adviezen op initiatief van de NHRPH
 • 9 adviezen op vraag van de Staatssecretaris belast met Personen met een Handicap
 • 2 adviezen op vraag van NMBS
 • 1 advies op vraag van de Minister van Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
 • 1 advies op vraag van de Minister van Mobiliteit
 • 1 advies op vraag van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • 1 advies op vraag van de Minister van Pensioenen
 • 1 advies op vraag van de Minister van Ambtenarenzaken
 • 1 advies op vraag van de Minister van Justitie
 • 1 advies op vraag van de DG Personen met een handicap
 • 1 advies op vraag van de FOD Mobiliteit & Vervoer

2017

 • 8 adviezen op initiatief van de NHRPH
 • 6 adviezen op vraag van NMBS
 • 3 adviezen op vraag van de Staatssecretaris belast met Personen met een Handicap
 • 1 advies op vraag van de Eerste Minister,
 • 1 advies verstrekt op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

2016

 • 10 adviezen op initiatief van de NHRPH
 • 2 adviezen op vraag van NMBS
 • 2 adviezen uitgebracht op verzoek van het Coördinatiemechanisme belast met de uitvoering van het UNCRPD
 • 1 advies op vraag van de Eerste Minister
 • 1 advies verstrekt op vraag van de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding
 • 1 advies uitgebracht op verzoek van de Commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van België

2015

 • 11 adviezen op initiatief van de NHRPH
 • 8 adviezen op vraag van de Staatssecretaris belast met Personen met een Handicap
 • 3 adviezen op vraag van de Minister van sociale zaken en volksgezondheid
 • 3 adviezen op vraag van NMBS
 • 2 adviezen op vraag van de Minister van Werk
 • 1 advies op vraag van de Minister van Mobiliteit en de Staatssecretaris belast met Personen met een Handicap
 • 1 advies op vraag van de Regie der Gebouwen
 • 1 advies op vraag van de heer Etienne De Ganck, Algemeen Directeur bij de NMBS
 • 1 advies op vraag van het C5
 • 1 advies op vraag van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
 • 1 advies op vraag van de Vlaamse Regering
 • 1 advies op vraag van de Minister van Justitie

2014

 • 14 adviezen op initiatief van de NHRPH
 • 2 adviezen op vraag van de Staatssecretaris belast met Personen met een Handicap
 • 2 adviezen op vraag van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • 1 advies op vraag van NMBS Holding en Infrabel
 • 1 advies op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken
 • 1 advies op vraag van de heer Frank Robben, Administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

2013

 • 6 adviezen op vraag van de Staatssecretaris belast met Personen met een Handicap
 • 5 adviezen op initiatief van de NHRPH
 • 5 adviezen op vraag van NMBS Holding en Infrabel
 • 1 advies op vraag van de Minister van Financiën en van de Staatssecretaris voor Personen met een handicap
 • 1 advies op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken
 • 1 advies op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Staatssecretaris voor Personen met een handicap
 • 1 advies op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Personen met een Handicap
 • 1 advies op vraag van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken

2012

 • 7 adviezen op initiatief van de NHRPH
 • 2 adviezen op vraag van de Staatssecretaris belast met Personen met een Handicap
 • 2 adviezen op vraag van de Commissie voor Sociale Zaken van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • 2 adviezen op vraag van NMBS Holding en Infrabel
 • 1 advies op vraag van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken
 • 1 advies op vraag van de vertegenwoordigers van de kabinetten van de Eerste minister, de Minister van Werk en de Staatssecretaris belast met Personen met een Handicap

2011

 • 9 adviezen op initiatief van de NHRPH
 • 5 adviezen op vraag van de Staatssecretaris belast met Personen met een Handicap
 • 3 adviezen op vraag van NMBS Holding en Infrabel
 • 1 advies op vraag van NMBS Mobility
 • 1 advies op vraag van de vertegenwoordigers van de Eerste minister
 • 1 advies op vraag van de Staatssecretaris voor Mobiliteit

2010

 • 13 adviezen op vraag van NMBS Holding en Infrabel
 • 10 adviezen op initiatief van de NHRPH
 • 4 adviezen op vraag van de Staatssecretaris belast met Personen met een Handicap

2009

 • 12 adviezen op initiatief van de NHRPH
 • 11 adviezen op vraag van de Staatssecretaris belast met Personen met een Handicap
 • 3 adviezen op vraag van NMBS
 • 3 adviezen op vraag van Infrabel 
 • 1 advies dat wordt gevraagd, door Commissie voor de sociale zaken van de Kamer
 • 1 advies op vraag van de DG Personen met een handicap
 • 1 advies op vraag van de Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen.
 • 1 advies op vraag van de Federale Overheidsienst Mobiliteit en Vervoer.