Ga naar de inhoud

Integratietegemoetkoming (IT)

Sommige personen met een handicap tussen 18 en 65 jaar krijgen in hun dagelijks leven te maken met aanzienlijke meerkosten die te wijten zijn aan hun handicap. Als ze voldoen aan de toekenningsvoorwaarden, kunnen ze een integratietegemoetkoming (IT) krijgen.

De voorwaarden voor het verkrijgen van de integratietegemoetkoming vindt u hier:

Integratietegemoetkoming - website Directie-generaal Personen met een handicap

Wat verlangt de NHRPH op het vlak van de integratietegemoetkoming?

Met betrekking tot de integratietegemoetkoming koestert de NHRPH 3 verwachtingen :

1) De tegemoetkoming staat los van de inkomsten !

Momenteel wordt er bij de bepaling van het bedrag van de IT nog rekening gehouden met het inkomen van de gerechtigde en met dat van de partner. Dat betekent concreet dat de persoon met een handicap genoodzaakt is zelf zijn handicap te financieren. De NHRPH vraagt om bij de berekening van de IT geen rekening meer te houden met de inkomsten van de persoon. Dat is een kwestie van billijkheid en gelijke kansen.

2) De integratietegemoetkoming mag niet verminderd worden bij verblijf in een instelling

Nu is het nog zo dat een persoon met een handicap die op kosten van de overheid of een socialezekerheidsinstelling een tijd in een instelling verblijft zijn IT verminderd ziet met 28%. De NHRPH wil die ingreep afschaffen. In de praktijk krijgt men voor en na een verblijf in een instelling meestal te maken met toegenomen kosten die verband houden met de gebeurtenissen die tot het verblijf in een instelling hebben geleid.

3) IT en maatschappelijke hulp van het OCMW

Noch de integratietegemoetkoming noch de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden zijn inkomens. Ze kunnen onder geen enkel beding in aanmerking komen voor de vaststelling van maatschappelijke hulp (OCMW).