Ga naar de inhoud

Afgeleide rechten

Personen met een handicap kunnen bepaalde sociale en fiscale rechten en compensaties genieten, ofwel op basis van de erkenning van hun handicap of van een bepaalde handicapgraad, ofwel op voorwaarde dat ze daadwerkelijk een tegemoetkoming voor personen met een handicap ontvangen.

Een attest van medische erkenning of van recht op een tegemoetkoming kan toegang geven tot heel wat bijkomende rechten op heel wat verschillende vlakken, zowel op federaal als op gemeenschaps- of gewestniveau. Dat geldt o.a. voor:

 • De onroerende voorheffing
 • Gedeeltelijke vrijstelling van belastingen
 • Tussenkomst in de kost van de rolstoelen, scooters en orthopedische driewielers
 • Belastingvoordelen voor de auto
 • Aanpassing van de auto en andere hulpmiddelen
 • Europese parkeerkaart
 • Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer voor personen met een visuele handicap
 • Vrijstelling van veiligheidsgordel
 • Kaart kosteloze begeleider openbaar vervoer
 • De voorkeurregeling en het omnio-statuut
 • De maximumfactuur
 • Sociaal tarief voor gas en elektriciteit
 • Sociaal telefoontarief

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) wijst in dit verband op het standpunt verwoord in zijn positienota:

 • De fiscale en sociale rechten en compensaties die personen met een handicap genieten op basis van de erkenning van hun handicap of van een bepaalde handicapgraad moeten absoluut behouden blijven, ongeacht de keuzes die worden gemaakt in de nieuwe wetgeving inzake de tegemoetkomingen voor personen met een handicap. De afschaffing van deze fiscale sociale en fiscale compensaties zou de uitgaven die een handicap met zich meebrengt immers aanzienlijk verhogen.
 • De sociale en fiscale rechten en compensaties die thans worden toegekend op voorwaarde dat iemand daadwerkelijk een tegemoetkoming voor personen met een handicap ontvangt, moeten worden losgekoppeld van de integratietegemoetkoming. Wanneer een persoon met een handicap immers een baan vindt, wordt de integratietegemoetkoming herzien en soms ingetrokken op basis van het loon dat de persoon ontvangt. Daardoor verliest de persoon ook bepaalde rechten of compensaties en heeft hij uiteindelijk soms een lager globaal inkomen wanneer hij werkt.
 • De NHRPH vraagt dat deze sociale rechten en compensaties zouden worden toegepast op basis van duidelijke en uniforme richtlijnen (bv. lager btw-tarief bij de aankoop van een wagen) en zouden worden aangepast aan de technische en technologische evoluties (bv. internet en gsm).
 .