Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 19-09-2016

De maandelijkse plenaire vergadering van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft op 19 september 2016 plaatsgehad.

Op 15 juli 2016 heeft de Ministerraad een nota goedgekeurd van de Staatssecretaris voor Personen met een beperking, genaamd “Coördinatie Handistreaming naar aanleiding van de beslissing van de Ministerraad van 27 maart 2015”. De NHRPH heeft hier een advies over uitgebracht.

Advies 2016/14
 

Op vraag van de Commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer heeft de NHRPH een advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage met het oog op de optimalisering van het quotum inzake tewerkstelling van personen met een handicap bij de federale overheidsdiensten. Naar aanleiding daarvan heeft de Raad eerst de heer Jan Spooren, Volksvertegenwoordiger en auteur van het voorstel, gehoord.

Advies 2016/15
 

Tijdens deze zitting heeft de NHRPH de definitieve versie van haar jaarverslag van 2015 goedgekeurd.

Activiteitenverslag
 

Tot slot heeft de NHRPH ook de heer Koen De Budt, projectbeheerder bij het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken), gehoord over het project Be-Alert.

 .

Contact :

 .