Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering 21/11/2022

 .

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 21 november 2022 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

De afgevaardigde van de DG Personen met een handicap presenteerde de evolutie van de dossiers van de aanvragen voor tegemoetkomingen en de lopende projecten.

De afgevaardigde van het Kabinet van mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris, gaf tevens uitleg over het Federaal Actieplan Handicap. De NHRPH staat principieel positief tegenover deze vorm van handistreaming waarbij ook de handicapsector werd geraadpleegd. Het succes van het plan zal evenwel afhangen van de uitvoering ervan. De NHRPH bereidt een advies voor over het Actieplan met verder ook aandacht voor de actiefiches en het tussentijdse rapport van het coördinatiemechanisme. Ook zal de NHRPH in zijn advies rekening houden met de bevindingen van de Conferentie over het Federaal Actieplan Handicap van 22/11/2022.

De NHRPH nam ook deel aan de Conferentie van 17/11/2022 in het Federaal Parlement over de digitale kloof en besprak de bevindingen tijdens de plenaire. Aangezien de digitalisering zich zal verderzetten, eist de NHRPH dat websites en digitale toepassingen volledig toegankelijk zijn. Ook moeten er altijd toegankelijke niet-digitale alternatieven zijn. Het argument van de digitale veiligheid mag geen excuus zijn voor ontoegankelijke digitale toepassingen.

Vertegenwoordigers van de heer Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk, en van de heer Frank Vandenbroucke, Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid, stelden maatregelen voor personen met een handicap voor zoals die in de ontwerpen van de algemene beleidsnota’s van hun Ministers staan.