Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering 17/10/2022

 .

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 17 oktober 2022 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

Vertegenwoordigers van de mutualiteiten brachten een stand van zaken over hun eerste ervaringen met het Back-to-workprogramma dat langdurig zieke personen terug naar de arbeidsmarkt moet begeleiden.

De afgevaardigde van het Kabinet van mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris, gaf tevens uitleg over volgende dossiers:

  • Tria, het nieuwe programma (in ontwikkeling) van de DG Personen met een handicap voor de dossierbehandeling
  • De federale omzetting van de European Accessibility Act over toegankelijkheid
  • Het Federaal Actieplan Handicap
  • Het federale begrotingsakkoord

De plenaire vergadering keurde verder twee adviezen en een positienota goed: 

  • Advies nr. 2022-27 over het voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, ter gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten, en het ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2016 betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur
  • Advies nr. 2022-23 over de « blauwdruk voor een grondige fiscale hervorming » (Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de strijd tegen fraude en de Nationale Loterij).
  • Positienota Participatie (over de representativiteit en participatie van personen met een handicap bij besluitvormingsprocessen)

Na vertaling worden de documenten gepubliceerd op de website van de NHRPH.