Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering 16/01/2023

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 16 januari 2023 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

De delegatie van de DG Personen met een handicap (DG HAN) had enkele mededelingen:

  • De DG HAN heeft een nieuwe directeur-generaal, mevrouw Julie Clément.
  • Uit onderzoek van DG HAN bleek dat de bereikbaarheid van DG HAN (vooral die per telefoon) erg laag is. In dat kader gaf mevrouw Clément een stand van zaken over het project ExcelHan. Dat project heeft tot doel om de communicatie met de burgers en de stakeholders te verbeteren. De NHRPH vraagt om daarbij ook rekening te houden met de digitale kloof.
  • De afhandelingstermijnen van dossiers inzake tegemoetkomingen blijven stijgen. Momenteel bedraagt die voor meer dan de helft van de dossiers meer dan 6 maanden. DG HAN wijt de recentste stijging aan de herzieningen (telkens in januari) en het tekort aan evaluerende artsen. De NHRPH vraagt dringend actie.

De afgevaardigde van het Kabinet van de heer Frank Vandenbroucke, Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, besprak het wetsontwerp over de zogenaamde ‘bekwame helpers’, personen die in het kader van hun beroep of een vrijwillige activiteit buiten een zorginstelling zorgen voor personen die in hun dagelijks leven bepaalde verpleegkundige zorgen moeten krijgen (niet te verwarren met mantelzorgers). Eerder was er al het gezamenlijk advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde en van de Technische Commissie voor Verpleegkunde betreffende de Protocolakkoorden tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet inzake de samenwerking tussen personen uit de omgeving van de patiënt/cliënt en gezondheidszorgbeoefenaars buiten een zorgvoorziening. De NHRPH bereidt zelf ook een advies voor.

De federale ministers en de ministers van de deelstaten vroegen het platform van de adviesraden van de deelstaten om een gemeenschappelijk advies over de Interfederale strategie 2021-2030 voor personen met een handicap uit te brengen. Het secretariaat van de NHRPH zal de werkzaamheden coördineren. Het advies moet klaar zijn tegen 30 maart 2023.