Ga naar de inhoud

Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap

Volgend bericht werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van maandag 24 februari (bladzijden 14684 en 14685) :

De mandaten van de leden van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap zullen weldra worden toegekend.

Opdrachten:

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap werd opgericht bij het koninklijk besluit van 9 juli 1981.

Hij is belast met het onderzoek van alle problemen inzake personen met een handicap die tot de federale bevoegdheid behoren. De Raad mag hierover, op eigen initiatief of op verzoek van de bevoegde Ministers, adviezen geven of voorstellen doen, onder meer met het oog op de rationalisatie en coƶrdinatie van de wettelijke en reglementaire bepalingen.

Samenstelling:

De Raad is samengesteld uit twintig leden die speciaal bevoegd zijn wegens hun deelneming aan de activiteiten van organisaties die zich voor de personen met een handicap interesseren of wegens hun sociale of wetenschappelijke activiteiten.

De Eerste Minister en de Ministers tot wier bevoegdheid de begroting, de financiƫle tegemoetkoming aan werkgevers voor de tewerkstelling van werknemers met een handicap en het beleid inzake personen met een handicap behoren, wijzen elk een vertegenwoordiger bij deze Raad aan.

Benoeming van de leden:

De leden van de Raad worden door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en door de Staatssecretaris voor Personen met een Handicap benoemd. Hun mandaat duurt zes jaar en is hernieuwbaar.

De voorzitter en de ondervoorzitters worden door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en door de Staatssecretaris voor Personen met een Handicap benoemd onder de leden van de Raad. Hun mandaat verstrijkt samen met hun mandaat als lid van de Raad.

De secretaris of de secretarissen worden door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en door de Staatssecretaris voor Personen met een Handicap aangewezen onder de ambtenaren van hun departement.

Kandidaturen:

De kandidaturen dienen uiterlijk op 25 maart 2014 te worden ingediend. Ze dienen via e-mail te worden verstuurd naar lucie.ophalvens@minsoc.fed.be en per gewone post naar het volgende adres: Directie-generaal Personen met een handicap, Secretariaat van de NHRPH, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel.

Elke kandidatuur moet met redenen omkleed worden in een inleidend document waarin de representativiteit van de kandidaat voor de sector van de personen met een handicap nader wordt omschreven. Er wordt eraan herinnerd dat de Raad uit evenveel Franstalige als Nederlandstalige leden is samengesteld. Bovendien zal over het verzekeren van een geslachtsgelijkheid worden gewaakt.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX

De Staatssecretaris voor Personen met een handicap,
Ph. COURARD