Ga naar de inhoud

Missen de PBM trein M7?

Perscommuniqué van 22/12/2015

Op zaterdag 19 december 2015 vernam de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) via de pers dat de NMBS een bestelling heeft geplaatst voor 445 treinrijtuigen (type M7). De hoogte van de deuren zou het personen met een beperkte mobiliteit (PBM) onmogelijk maken om zich op eigen krachten in de trein te begeven.

De NHRPH verzet zich krachtig tegen de houding van de NMBS die – eens te meer – een basisrecht van PBM negeert, namelijk om als pendelaar of reiziger zelfstandig de trein te nemen.

Op die manier dwingt de NMBS de PBM om bij treinreizen altijd assistentie te blijven vragen. Ter herinnering, slechts 18 Belgische stations zouden momenteel volledig toegankelijk zijn en assistentie wordt enkel aangeboden in 131 stations en haltes.

Onaanvaardbare werkwijze

Verder betreurt de NHRPH dat zo’n belangrijk dossier enkel is besproken in november 2014 naar aanleiding van een demonstratie met een voorlopig basismodel, en niet via een grondige analyse binnen de NMBS-werkgroep “toegankelijkheid PBM”. Tijdens die demonstratie maakte de vertegenwoordiger van de NHRPH overigens meerdere opmerkingen over de ontoereikende toegankelijkheid van het voorgestelde model. Het Raadgevend Comité van de Treinreizigers bracht een negatief advies uit.

Overigens verklaarde de NMBS in december 2014 zelf dat er nog geen enkele beslissing was genomen over de bestelling van het model M7. Sindsdien is het dossier niet meer ter sprake gekomen. Dat is opmerkelijk, gezien de prima samenwerking met de NMBS werkgroep “toegankelijkheid PBM” en de constructieve adviezen van de NHRPH.

De NHRPH haalt ook artikel 45 van het beheerscontract van de NMBS aan dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat: "De NMBS verbindt zich ertoe om bij de aankoop van nieuw rollend materieel te zorgen voor specifieke uitrustingen voor PBM, evenals voor de slechtzienden en de slechthorenden (…)"

De NHRPH vraagt de NMBS en ook de Voogdijminister dan ook om hun verantwoordelijkheid te nemen, en dat met strikte naleving van het VN-verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap, in het bijzonder artikel 9:

"Teneinde personen met een handicap in staat te stellen zelfstandig te leven en volledig deel te nemen aan alle facetten van het leven, nemen de Staten die Partij zijn passende maatregelen om personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de toegang te garanderen tot de fysieke omgeving, tot vervoer, (…) in zowel stedelijke als landelijke gebieden."

Nog 30 jaar wachten? Geen denken aan!

De NHRPH eist dat de NMBS een realistisch - maar concreet! – programma uitvoert voor de aanpassing van de perronhoogtes. Momenteel zijn er over het hele NMBS-netwerk maar liefst drie verschillende!

Voor de uitwerking van een toegankelijke oplossing vraagt de NHRPH om de technische structuren inzake toegankelijkheid (CAWaB, Enter) te raadplegen voor een gedetailleerde technische analyse.

Aangezien rijtuigen doorgaans een lange levensduur hebben, vraagt de NHRPH om de bestelde rijtuigen aan te passen om een optimale toegankelijkheid voor allen te garanderen. Als de nieuwe toestellen onvoldoende toegankelijk blijken, zullen de PBM nog minstens 30 jaar lang assistentie nodig hebben!

Voor de uitwerking van een toegankelijke oplossing vraagt de NHRPH om de technische structuren inzake toegankelijkheid (CAWaB, Enter) te raadplegen voor een gedetailleerde technische analyse.

Verder schrijft de NHRPH mevrouw Galant, Voogdijminister van de NMBS, mevrouw Sleurs, Staatssecretaris voor Personen met een beperking, en de heer Michel, Eerste Minister, aan om hen te herinneren aan hun verantwoordelijkheden op het vlak van het vrije verkeer van alle burgers.

Voor alle reizigers

Tot slot herhaalt de NHRPH dat PBM niet enkel personen met een handicap zijn. Het gaat ook om ouderen, personen met een kinderwagen, zwangere vrouwen, kleine kinderen, …

Wij hebben allemaal baat bij een toegankelijker spoorverkeer!

 .

Contact :

 .