Ga naar de inhoud

Di Rupo I, een nieuwe regering...

...en een nieuwe staatssecretaris voor personen met een handicap

Op dinsdag 6 december stelde de kersverse premier Elio Di Rupo zijn nieuwe regering voor: 13 ministers en 6 staatssecretarissen. Op zaterdag 10 december gaf de kamer zijn vertrouwen aan de regering.

Laurette Onkelinkx blijft Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Philippe Courard is aan haar toegevoegd als staatssecretaris. Hij volgt Jean-Marc Delizée op als Staatssecretaris bevoegd voor personen met een handicap.

 

In het geest van het VN-Verdrag

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) is opgelucht dat er eindelijk een federale regering is gevormd.

De NHRPH verheugt zich erover dat de regeringsverklaring een duidelijke verwijzing bevat naar de principes van het VN-Verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap.

 

Veel werk voor de boeg

Een ronkende regeringsverklaring is mooi, maar toch, wil de NHRPH de nieuwe staatssecretaris er meteen op wijzen dat er veel werk aan de winkel is in het domein van de personen met een handicap, ook in de dossiers die aan bod komen in de regeringsverklaring:

  • een transversaal gehandicaptenbeleid uitwerken
  • de vertegenwoordigende instanties systematisch betrekken bij de beleidsbeslissingen
  • meer werkgelegenheid voor personen met een handicap binnen het federaal openbaar ambt
  • een evaluatie van de wet inzake de tegemoetkomingen aan personen met een handicap met het oog op een hervorming en vereenvoudiging
  • de leefomstandigheden van zwaar hulpbehoevende personen verbeteren
  • gemakkelijker toegang tot de openbare diensten
  • modernisering van de overheid
 

Nood aan samenwerking

De NHRPH vraagt met aandrang dat de onmisbare samenwerking met de personen met een handicap en de vertegenwoordigende structuren niet beperkt blijft tot de domeinen waarvoor de Staatssecretaris voor personen met een handicap bevoegd is.

Het domein van de handicap raakt alle aspecten van het maatschappelijk leven. Personen met een handicap moeten dus daadwerkelijk bij het beslissingsproces betrokken worden, en dat in alle bevoegdheidsdomeinen: financiën, gezondheid, het openbaar ambt, duurzame ontwikkeling, consumptie, ondernemingen, justitie, landsverdediging, tewerkstelling,...

In dit verband hoopt de NHRPH dat de nieuwe regering het project "aanspreekpunt", opgestart door de vorige, efficiënt en constructief verder zal uitwerken.

De samenwerking met de personen met een handicap en de vertegenwoordigende verenigingen en adviesraden zal de regering toelaten een afdoend antwoord te bieden op de vragen en behoeften van de personen met een handicap. Om een goede samenwerking mogelijk te maken moeten de vertegenwoordigende organen wel de nodige middelen krijgen om efficiënt te kunnen functioneren.

Voor een gedetailleerder en concreter beeld van zijn beleidsvisie verwijst de NHRPH naar zijn Memorandum 2011.

 .