Ga naar de inhoud

26/04/2022 - Online platform "Een land voor de toekomst" - Oprichting van een platform voor dialoog over de toekomst van het Belgisch federalisme

Persbericht van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) en van het Belgian Disability Forum vzw (BDF)


Het federale regeerakkoord van 2020 voorziet in een belangrijke bijdrage tot de modernisering, verhoogde efficiëntie en verdieping van de democratische beginselen van onze staatsstructuur. Het is de bedoeling een directere deelname van de burgers aan het politieke besluitvormingsproces mogelijk te maken.

De Ministers van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing hebben een platform opgezet voor een dialoog met de burgers, het maatschappelijk middenveld, de academici, de deskundigen en de lokale autoriteiten (online platform "Een land voor de toekomst").

De NHRPH heeft tweemaal de Ministers ruim voor de lancering van het platform gewezen op de absolute noodzaak om het grootst mogelijke aantal mensen te horen. De NHRPH vestigde de aandacht op de beperkingen van online-instrumenten en de noodzaak om andere toegangsmiddelen aan te bieden. Het middenveld en de academici hebben talloze keren gewezen op de omvang van het probleem (Koning Boudewijnstichting - Vier Belgen op tien riskeren digitale uitsluiting). Er werd nooit enig gevolg gegeven aan deze oproepen.

De digitale kloof blijft een realiteit.

  • 49% van de volwassen bevolking heeft nog steeds geen digitale contacten met de overheid.
  • 8% van de Belgische huishoudens beschikt niet over een internetverbinding.
  • 32% van de Belgen heeft slechts beperkte digitale vaardigheden.

De NHRPH dringt er nogmaals op aan dat deze raadpleging voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk wordt gemaakt, in het bijzonder voor personen met een handicap. Er moet worden voorzien in: 

  • technische toegankelijkheid voor mensen met een zintuiglijke handicap (bijv. gebarentaalcapsules),
  • de toegankelijkheid van de berichten en vragen die voor iedereen begrijpelijk zijn (eenvoudige woorden, korte zinnen),
  • telefonische online ondersteuning voor mensen die tijdens de enquête hulp nodig hebben,
  • de mogelijkheid om open vragen te stellen in het platform,
  • een papieren vragenlijst per post. 

De NHRPH herinnert aan de grondbeginselen van doeltreffende communicatie: Positienota - Toegankelijkheid en mobiliteit.

De NHRPH onderstreept ook de noodzaak om een van de lessen van de COVID-19-gezondheidscrisis niet uit het oog te verliezen: een duidelijke en efficiënte communicatie bereikt het grootste aantal mensen. Wat toegankelijk is voor personen met een handicap, is nuttig en gebruiksvriendelijk voor alle burgers. Toegang tot informatie en deelname aan de samenleving zijn grondrechten! 


Contact - NHRPH-ondervoorzitster - Ingrid Borré, 0475 51 90 54