Ga naar de inhoud

21/06/2021 - Plenaire

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 21 juni 2021 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

De achterstand bij de dossierbehandeling blijft een aandachtspunt. De DG Personen met een handicap zal na de zomer met verklaringen en oplossingen komen.

Mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Sociale Integratie, belast met Personen met een Handicap, Armoedebestrijding en Beliris, nam virtueel deel aan de plenaire vergadering. Zij presenteerde de belangrijkste maatregelen van het Federaal Plan Handicap 2021-2024. De NHRPH zal met spoed een advies uitbrengen.

De plenaire vergadering besprak volgende ontwerpen van advies en keurde ze goed

  • Advies 2021/12 betreffende de verzekering van elektrische rolstoelen,
  • Advies 2021/17 betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming houdende de inperking van de gevolgen van de “prijs van de arbeid",
  • Advies 2021/20 over de beperking van plastic rietjes voor eenmalig gebruik,
  • Advies 2021/21 over de evaluatie van de wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers.

De plenaire vergadering heeft het ontwerp van standpuntnota over de deelname van personen met een handicap aan het besluitvormingsproces, opgesteld door de interne werkgroep “Ethiek", goedgekeurd.

De adviezen en standpuntnota's zullen worden vertaald en gepubliceerd.

 

Contact: