Ga naar de inhoud

21/03/2022 - Plenaire vergadering

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 21 maart 2022 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

De vertegenwoordigster van de DG Personen met een Handicap (DG HAN) heeft bijkomende uitleg gegeven over

  • de retroactiviteit van het nieuwe KB betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming dat de gevolgen van de “prijs van de arbeid” vermindert
  • de voorraad dossiers in behandeling bij de DG HAN

De plenaire vergadering behandelde 2 adviesvragen:

  • Advies 2022-15 over’ shared spaces’ (‘gedeelde ruimtes’) op straten en pleinen, waarbij verschillende categorieën van weggebruikers dezelfde ruimte gebruiken (zonder de klassieke indeling met rijbaan, fietspad en trottoir), wat risico’s voor personen met een handicap met zich meebrengt
  • Advies nr. 2022/14 over de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid

Deze adviezen zullen worden afgewerkt, vertaald en vervolgens gepubliceerd op de website van de NHRPH.

De plenaire besprak ook de bevindingen van de vergadering van 25/02/2022 over de scancars die parkeercontroles uitvoeren, maar geen rekening houden met de parkeerkaart voor personen met een handicap. Behalve het kabinet-Lalieux en de NHRPH namen ook Unia, de DG HAN en de verenigingen van steden en gemeenten deel. De NHRPH was het niet eens met de technische voorstellen die werden geopperd om de parkeerkaartcontrole te omzeilen, want die leggen de personen met een handicap een extra administratieve last op bij het uitoefenen van hun recht. De NHRPH bereidt een negatief advies voor.

Het kabinet-Lalieux besprak met de NHRPH ook mogelijke pistes om Oekraïense vluchtelingen met een handicap die naar ons land komen te helpen. De NHRPH wees alvast op enkele juridische kwesties en vraagt een billijke en humane oplossing voor deze mensen.

 

Contact: