Ga naar de inhoud

20/09/2021 - Plenaire

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 20 september 2021 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

Mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Sociale Integratie, belast met Personen met een Handicap, Armoedebestrijding en Beliris, nam ook deel aan de plenaire vergadering. Ze gaf een stand van zaken na de goedkeuring van het federaal actieplan handicap door de Ministerraad. Ze zal de NHRPH en Unia betrekken bij het beleid en erop toezien dat ook de voltallige regering dat zal doen. De NHRPH vroeg de Minister om het plan ook in het Duits te laten vertalen.

De achterstand bij de dossierbehandeling binnen de DG Personen met een handicap blijft een aandachtspunt. De NHRPH bereidt een persbericht voor.

De heer Peter Samyn, Voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid en de DG Personen met een handicap, stelde de roadmap van het project ExcelHan voor, een project voor een toegankelijkere, efficiëntere en klantvriendelijkere DG. De NHRPH vraagt om rekening te houden met de bevindingen van FIA (Federale Interne Audit) en ook de partners, gebruikers en gebruikersorganisaties meer te betrekken. Verder is ook inclusieve communicatie belangrijk. Naast een uitbreiding van het personeel moet ook het bestaande personeel worden ondersteund. In dit kader keurde de NHRPH ook zijn ontwerp van advies 2021/33 over ExcelHan goed.

De plenaire vergadering besprak ook volgende ontwerpen van advies en keurde ze goed:

  • Advies 2021/26 over de bevoegdheden van de Commissie voor sociaal hulpbetoon,
  • Advies 2021/28 over vergaderingen en opleidingen op afstand,
  • Advies 2021/30 over de universele bankdiensten,
  • Advies 2021/31 over de hervorming van het programma “Back to work”.

De adviezen zullen worden vertaald en gepubliceerd op de website.

 

Contact: