Ga naar de inhoud

18/11/2019 - Plenaire

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 18 november 2019 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

De NHRPH ontving tijdens zijn plenaire vergadering van 18 november 2019 de Hoge Raad voor de Justitie die zijn audit over bewindvoering kwam toelichten. De vertegenwoordiger van de Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie, de heer Geert Cleemput, wees o.a. op de toenemende werklast voor de vrederechters in het kader van de beschermingsstelsels.

Enkele van de aanbevelingen van de Commissie zijn :

  • Het werkkader van de vrederechters harmoniseren
  • Statistieken verzamelen en analyseren
  • De contacten tussen de beschermde persoon en de bewindvoerder systematiseren

De NHRPH onderschrijft de bovenstaande aanbevelingen volledig. De Voorzitster van de NHRPH verwees verder naar het nieuwe advies 2019/08 van de NHRPH over het voorontwerp van wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het instellen van een federale bewindvoeringscommissie en het bepalen van de voorwaarden voor het beroepsmatig uitoefenen van de functies van bewindvoerder over een beschermde persoon.

Het Kabinet van mevrouw Nathalie Muylle, Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, kwam het wetsontwerp betreffende het recht op verlof voor erkende mantelzorgers in de publiek sector voorstellen en vroeg de NHRPH om een advies uit te brengen.

Het Kabinet van mevrouw Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, kwam het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger voorstellen. Het Kabinet-De Block vroeg de NHRPH om een advies uit te brengen.

De DG Personen met een handicap kwam uitleg verschaffen over haar interne stand van zaken. Er was o.a. aandacht voor het toekomstige informaticaprogramma, het wegwerken van de achterstand en de transparantie van de cijfers en statistieken.

In dat kader vroeg het Kabinet-Muylle de NHRPH om een advies uit te brengen met indicatoren en hulpmiddelen voor een betere dienstverlening bij de DG Personen met een handicap.

Het kabinet onderstreepte ook het engagement van de minister om de verspreiding van de European Disability Card (EDC) onder de dienstverleners te steunen (hiervoor werd er een brief naar alle Belgische gemeenten verstuurd). De NHRPH herinnert eraan dat de leefomgeving grotendeels ontoegankelijk blijft voor personen met een handicap, waardoor ze niet in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. De erkenning van de EDC door een groeiend aantal dienstverleners zal de toegankelijkheid van onze leefomgeving vergroten.

 

Contact :