Ga naar de inhoud

18/09/2023 - Plenaire vergadering

Op 18 september 2023 hield de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) zijn maandelijkse plenaire vergadering. Deze vond plaats in de Finance Tower in Brussel.

Een afgevaardigde van de DG Personen met een handicap gaf toelichting bij de projecten ExcelHan en Tria. De NHRPH vroeg de recentste cijfers over de dossierbehandeling van aanvragen voor erkenning van handicap en tegemoetkomingen (behandelingstermijnen, voorraad te behandelen dossiers enz.). De afgevaardigde deelde mee dat de DG aan een nieuw overzichtelijk dashboard met cijfers werkt dat in de nabije toekomst zal worden gepresenteerd.

De professoren Schenkelaers en Mairiaux presenteerden hun studie over de bepaling en de evaluatie van het verdienvermogen in het kader van de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT). Er was vooral aandacht voor de resultaten van de enquête onder de evaluerende artsen van DG HAN. Tegen april 2024 zouden de aanbevelingen en hervormingspistes klaar moeten zijn. In de tussentijd zal er overleg met de NHRPH gebeuren.

De heer Peter Samyn, Voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid, presenteerde de plannen voor het behalen van het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap bij de federale overheidsdiensten. Voorlopig behalen de meeste diensten dit quotum niet, ook niet de FOD Sociale Zekerheid. Het College van de Voorzitters van de verschillende FOD’s werken nog in 2023 concrete acties uit.

De NHRPH vroeg het kabinet van Minister Lalieux of er nieuws was van de scan cars sinds de vergadering met de stakeholders in juni 2023. Toen werd er een oplossing voor de personen met een handicap voorgesteld. Het Kabinet deelde mee dat het besproken voorstel ter goedkeuring voorligt bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De leden van de NHRPH hebben adviezen over de volgende thema’s voorbereid:

  • Voorontwerp van wet ter versterking van het federale handicapbeleid;
  • Toegang tot monodisciplinaire logopedie: terugbetalingsvoorwaarden van logopedie door het RIZIV (verdere bespreking in oktober).

De NHRPH werkt ook aan een memorandum voor de politieke partijen in het kader van de verkiezingen van 2024.

Na goedkeuring en vertaling zullen de adviezen en het memorandum op de website van de NHRPH worden gepubliceerd.

 

Contact: