Ga naar de inhoud

17/01/2022 - Plenaire vergadering

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 17 januari 2022 zijn eerste maandelijkse plenaire vergadering van 2022.

Een delegatie van de DG Personen met een handicap (DGHAN) stelde de resultaten van het project CityH@ndi voor. Via een enquête peilde DGHAN naar de noden en behoeften die de gemeentebesturen en de OCMW’s ervaren bij het begeleiden van personen met een handicap bij het indienen van een aanvraag bij DGHAN. Na een grondige analyse van de resultaten zal DGHAN later dit jaar een plan opstellen om de gemeentebesturen en OCMW’s hierbij te ondersteunen.

De leden van de plenaire behandelden niet minder dan 9 adviesvragen en stelden de volgende adviezen op:

  • Advies 2022-01 over de hervorming van de telecomwet inzake de sociale tarieven
  • Advies 2022-02 over de toegankelijke inrichting van de onthaalcentra van de DG Personen met een handicap
  • Advies 2022-03 over het wetsvoorstel betreffende de samenwerking tussen personen uit de omgeving van de patiënt en gezondheidszorgbeoefenaars buiten een zorgvoorziening en de delegatie van bepaalde medische verstrekkingen
  • Advies 2022-04 over de omzetting van richtlijn 2019/882/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (European Accessibility Act – EAA)
  • Advies 2022-05 over 4 parallelle wetsvoorstellen tot wijziging van het Kieswetboek, teneinde het stemmen per brief mogelijk te maken voor kiezers met een beperking en voor kiezers van 75 jaar of ouder voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Gemeenschappen, de Gewesten en het Europees parlement
  • Advies 2022-06 over het Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen en meer bepaald betreffende de re-integratie bij ziekte of ongeval en de tewerkstelling van personen met een handicap
  • Advies 2022-07 over de omzendbrief omtrent de retroactiviteit van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming houdende de inperking van de gevolgen van de “prijs van de arbeid”
  • Advies 2022-08 over het voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de bezoldiging, de kosten en de buitengewone ambtsverrichtingen van bewindvoerders
  • Advies 2022-09 over het invulformulier voor de persoon die tussen 18 en 21 jaar oud is en een aanvraag voor IVT(-IT) indient

Deze adviezen zullen worden vertaald en gepubliceerd op de website van de NHRPH.

 

Contact: