Ga naar de inhoud

Advies 2020/21: Prioriteiten regering De Croo


Onderwerp:

De twee formateurs van de regering
hebben een verslag gepubliceerd.

Dit verslag diende als basis voor de vorming
van de nieuwe federale regering.

De NHRPH heeft er de belangrijke elementen uitgehaald
die betrekking hebben op personen met een handicap:

1. De Covid-crisis:

 • De ministers moeten de crisis samen aanpakken en
  overeenstemming bereiken over het gezondheidsbeleid.
 • We moeten stappen ondernemen die zinvol zijn
  en gemakkelijk te begrijpen.
 • We moeten rampenplannen opstellen.
  Bijvoorbeeld, voor de rusthuizen,
  voor de voedselvoorziening, enz.

2. Gezondheidszorg:

 • We willen in 10 jaar tijd de ongelijkheden op gezondheidsgebied
  wegwerken tussen de meest en minst bevoorrechte mensen.
 • We willen medische controles aanmoedigen
  voordat men ziek wordt.
 • We willen een plan maken om de chronisch zieken
  goed te verzorgen en te helpen.

3. Sociale Zekerheid:

Sociale zekerheid is staatssteun voor
burgers die in moeilijkheden verkeren,
zoals in geval van werkloosheid, uitkeringen, ...

 • Het systeem zal moderner worden gemaakt 
  om beter tegemoet te komen aan de behoeften
  van de gehele bevolking.
 • De regering gaat sociale fraude
  en zwartwerk bestrijden.
  • Sociale fraude is wanneer een persoon bedriegt
   om bijstand te ontvangen die hij of zij niet mag ontvangen.
  • Zwartwerk is wanneer een persoon werkt
   zonder het aan te geven en geen belasting betaalt.

4. Overheid en ambtenarenzaken: de regering zet zich in om...

 • de administratieve taken te verminderen
 • de toegankelijkheid van de openbare diensten
  voor iedereen te waarborgen
 • de elektronische betalingen te verhogen
 • de armoede te bestrijden
 • 3% van de werknemers met een handicap
  in dienst te nemen, temeer in openbare diensten

5. Relanceplan:

 • Het belangrijkste is om de jobs te behouden
  en nieuwe banen te creëren. 
 • We moeten onze systemen moderner maken
  om de bedrijven te helpen.

6. Armoedebestrijding: er zal een plan worden gemaakt om...

 • de sociale uitkeringen te verhogen
 • nieuwe financiële steun te creëren
 • recht op steun te krijgen op basis van inkomen
  en niet meer op basis van de gezinssituatie
 • voor duurzame jobs te zorgen

7. Arbeidsmarkt:

 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
  (uitzonderlijke situatie) invoeren
 • Mensen aanmoedigen
  om naar jobs te zoeken
 • De financiële drempels wegwerken
  voor personen met een handicap
  die deeltijds willen werken
 • Het opstarten van een zelfstandige activiteit
  vergemakkelijken voor personen met een handicap
 • De procedures voor re-integratie vereenvoudigen
 • Diversiteit ontwikkelen
 • De organisatie van het beroepsleven
  met het gezinsleven vergemakkelijken

8. Koopkracht:

 • Het minimumpensioen verhogen
  tot 1500€ netto voor
  een volledige loopbaan
 • De sociale uitkeringen verhogen
 • De inactiviteitsvallen verminderen
  voor personen met een handicap
  (de prijs van de liefde en de prijs van de arbeid)
 • De online bankdiensten voor kwetsbare groepen
  aanpassen

9. Justitie en veiligheid:

 • Justitie efficiënter, toegankelijker en
  begrijpelijker maken
 • De toegang tot rechtsbijstand verbeteren
  voor kwetsbare groepen

10. Belastingen: De regering wil…

 • de strijd aanbinden met
  armoede en gezinnen ondersteunen
 • het belastingstelsel
  eenvoudiger en eerlijker maken

11. Energie:

 • De prijs van gas en elektriciteit
  verlagen

12. Mobiliteit: treinen en stations toegankelijker maken

 • De werkzaamheden voor de perronverhogingen
  versnellen
 • De toegankelijkheid tegen 2024 verbeteren

13. Institutionele hervorming:

 • Het land organiseren
  om het beter te laten werken

14. Democratische vernieuwing en ethiek:

 • Burgers zullen een petitie kunnen indienen
  voor nieuwe wetten.


Wat de NHRPH denkt
:

De NHRPH is erg blij met deze nota.
In deze nota, laat de regering zien
dat ze wil werken aan de inclusie
van personen met een handicap.

Er zijn enkele goede ideeën.
Er zijn ook dingen die ontbreken.

De NHRPH herinnert hen aan:

 • Het oprichten van één centraal loket
  voor personen met een handicap
 • Kennis verzamelen van het aantal personen met een handicap
  en hun behoeften om het beter te doen voor hen
 • Overleggen met de NHRPH
  over elk besluit van de regering
  die betrekking heeft op personen met een handicap
 • De Covid-crisis heeft de problemen van
  personen met een handicap verergerd en
  ook nieuwe problemen gecreëerd:
  we moeten lessen trekken uit de eerste golf
 • Een handicap mag nooit een factor van
  triage of weigering van toegang zijn tot
  de spoedgevallendienst of intensieve zorg
 • De collectieve voorzieningen voor
  personen met een handicap en hun gezinnen
  moeten verder worden versterkt in crisistijden
 • Informatie moet toegankelijker en
  duidelijker zijn
 • Versterking van de toegang tot de zorg
  voor kwetsbare groepen

Conclusie:

Deelname van de NHRPH aan de regering
moet worden versterkt om personen met een handicap
de best mogelijke vertegenwoordiging te verzekeren.

Om dit te kunnen doen, moet de NHRPH voldoende
middelen krijgen om zijn werk goed te doen.