Ga naar de inhoud

15/01/2024 - Plenaire vergadering

Op 15 januari 2024 hield de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) zijn maandelijkse plenaire vergadering. Deze vond online plaats.

Een delegatie van de DG Personen met een handicap (DG HAN), dienst Geschillen en fraudebestrijding, gaf een presentatie over de beroepen tegen beslissingen in het kader van de erkenning van de handicap. Wanneer personen een beslissing betwisten, heeft dat in meer dan 80% van de gevallen een medische component. Soms zijn er ook administratieve redenen. Het is opvallend dat het aantal betwistingen al een tijd afneemt. De NHRPH wenst de redenen van die afname te kennen en vraagt statistieken.  

Een delegatie van de FOD Volksgezondheid presenteerde de plannen voor een Interfederaal plan Geïntegreerde zorg. Op 08/11/2023 werd reeds een protocolakkoord gesloten tussen de federale overheid en de deelstaten. De NHRPH wenst te weten hoe deze plannen zich verhouden tot de reeds bestaande plannen inzake patiëntenzorg en -begeleiding. Ook wil de NHRPH betrokken worden bij de verdere ontwikkeling ervan deze plannen.

Tijdens de plenaire vergadering besprak de NHRPH ook volgende thema’s:

  • de mogelijkheid van een herziening van de wet van 2019 over de erkenning van slachtoffers van thalidomide (softenon);
  • de niet-onderwerping van contracten voor beroepsomscholing en -opleiding aan de sociale zekerheid.

De NHRPH werkt tevens aan een aantal adviezen:

  • Een advies over de wet van 28 maart 2023 houdende diverse wijzigingen inzake verkiezingen. Er zijn namelijk personen met een handicap die ten onrechte geen stemrecht hebben of hun stemrecht verliezen, bijvoorbeeld in geval van verlengde minderjarigheid, personen die onder bewind staan enz.
  • Een advies over de geplande regeling voor de scan cars. De NHRPH heeft immers nog veel vragen bij de aangekondigde procedure die personen met een handicap moet toelaten hun parkeerrecht uit te oefenen zonder een onterechte boete te krijgen na controle door een scan car.
 

Contact: