Ga naar de inhoud
Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Memorandum 2011

Memorandum bestemd voor de Formateur van de federale regering

Nu de Koning een formateur heeft aangesteld voor de vorming van een federale regering, vraagt de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) de formateur - en alle anderen - aandacht te hebben voor een aantal kwesties die belangrijk zijn voor de personen met een handicap in België:

 

De basisprincipes:

De NHRPH herinnert aan de noodzaak van een transversale aanpak van de handicap :  op alle domeinen en beleidsniveaus moet er rekening gehouden worden met de specifieke behoeften van de personen met een handicap, zodat ze hun rechten en plichten zelfstandig kunnen uitoefenen en ten volle aan het sociale, economische, politieke, culturele en sportieve leven kunnen deelnemen.

Alle overheidsniveaus in België hebben de plicht de personen met een handicap op alle overheidsniveaus te betrekken bij alle denk- en beslissingsprocessen die hen betreffen. De bevoegde overheid moet hen in staat stellen hun rol te vervullen.

De NHRPH vindt het essentieel alle beleidsmakers te wijzen op hun onvoorwaardelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover de inclusie van personen met een handicap in alle aspecten van het leven.

Het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de rechten van de personen met een handicap, door België geratificeerd op 2 juli 2009, legt de lidstaten het volgende op:

  • alle grondrechten en fundamentele vrijheden van de personen met een handicap te respecteren en de inclusie van personen met een handicap te ondersteunen ◦op alle vlakken van het leven
    • door alle omgevingsgebonden obstakels die personen met een handicap uitsluiten van het maatschappelijk, economisch, beleids- en cultuurleven uit de weg te ruimen
    • maar ook door hun een toereikende toegang te verzekeren tot bestaansmiddelen, goederen en diensten
    • zodat ze zelfstandig en onafhankelijk van anderen hun eigen levenskeuzes kunnen maken
  • de personen met een handicap te betrekken bij de denk- en beslissingsprocedures van beleidsprogramma's, strategieën en acties die betrekking op hen hebben

De Europese Unie zelf heeft voor de volgende 10 jaar een tewerkstellingsstrategie en een behoefte-integratieplan voor de personen met een handicap vastgelegd die bindend zijn voor alle lidstaten.

 
 .